Evkur

EVKUR'DAN ZOR GÜN SİGORTASI
 

SİGORTA KONUSU:

Tarafınıza hediye olarak sunulan bu sigorta, mağazalarımızdan taksitle ürün alıp EVKUR FİNANSMAN A.Ş. tarafından bireysel kredi sözleşmesi karşısında borçlandırılan kişilerin, İsteği dışında işsiz kalmaları, kaza veya hastalık nedeniyle geçici iş görmezlik halleri, deprem sonucu borcunu ödeyemez hale gelmesi ve ölümü halinde, sözleşmeye istinaden yapması gereken ödemeleri azami kredi tutarı ve süresi ile sınırlı olmak üzere teminat altına alır.

AZAMİ TAZMİNAT SÜRESİ ve TEMİNAT LİMİTİ:

Toplam sigorta teminatı bireysel kredi sözleşmesi tutarı ile sınırlı olmak kaydı ile kredi başına azami 10.000TL ve müşteri başına azami 20.000TL ile limitle sınırlıdır. Azami taksitlendirme süresi 24 aydır.

TEMİNATLAR:

1. İsteği Dışında İşsizlik Rizikosu

Bordrolu çalışan (SGK’lı) müşterinin isteği dışında işsiz kalması hâlinde, bireysel kredi sözleşmesine istinaden yapması gereken ödemeleri, yeni bir işe başlayana kadar işsizliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık kredi taksit tutarı kadar ödenir. İsteği dışında işsizlik teminatı kredi sözleşmesinin başlangıç tarihinden itibaren 90 gün boyunca geçerli olmayacaktır. İsteği dışında işsizlik gerçekleştikten sonra ilk 30 günü bekleme süresi olacaktır. 30 günlük bekleme süresi neticesinde eğer söz konusu işsizlik hali devam ediyorsa, ödemekle yükümlü olduğunuz kredi borcunun aylık taksit tutarı işsizliğin gerçekleştiği tarihten itibaren geriye dönük olarak karşılanır. Bekleme süresi sonunda yapılacak ödemelerin kredi notunu etkilemesi halinde EVKUR FİNANSMAN A.Ş.’nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

 1.1.Teminatın Kapsamı ,

İsteği Dışında İşsizlikle ilgili tazminat talebinde bulunulabilmesi için SKG’dan işsizlik maaşı bağlanabilmesi şartlarının oluşması gerekir. Yani aşağıda belirtilen koşulların hep birlikte ve ayrıca oluşması gerekmektedir.

a) Rizikonun gerçekleştiği tarihten önceki son 3 yıl içinde 600 gün Sosyal Güvenlik Primi ödemiş olmak ve birbirini izleyen 120 gün boyunca aynı işverenle aynı işyerinde sürekli bir hizmet/iş sözleşmesi ile çalışmış olmak

b )Hizmet/iş sözleşmesinin işveren tarafından sona erdirilmiş olması ancak kişinin hata ve kusurundan, kötü niyetli fiilinden, herhangi iradeli fiilden, istifadan, mevsimsel çalışmadan, stajyerlik döneminin ya dadeneme süresinin ya da belirli bir sözleşmenin  tamamlanmasından ötürü işten çıkarılmamış olması,

c) Kendi işinin patronu olmamak, serbest çalışıyor olmamak veya ailesinin herhangi bir ferdinin sahip olduğu bir şirket tarafından istihdam ediliyor olmamak,

d)İşsiz kalındığı tarih itibari ile Türk Kanunlarına göre emeklilik tazminatına hak kazanmamış olmak,

2.Geçici İş Göremezlik Rizikosu

Bordrolu çalışan (SGK’lı) müşterinin çalıştığı süre içinde geçici iş göremezliğe maruz kalması hâlinde bireysel kredi sözleşmesine istinaden yapması gereken ödemeleri geçici iş göremezliğin devam ettiği her bir tam ay için aylık kredi taksit tutarı kadar ödenir.

3.Ölüm Rizikosu

Ani veya harici bir olay sebebi ile kendi iradeniz dışında ölmeniz sonucu, ölüm tarihi itibari ile kredi sözleşmesine konu olan henüz ödenmemiş borçlarınızın tamamı 20.000 TL'ye kadar ödenir.

4.Deprem Rizikosu

Deprem sebebi ile mağazalarımızdan ürün satın almış olduğunuz konutunuzun (kanuni ikametgah) ağır hasarlanması neticesi borcunuzu ödeyemez hale gelmeniz durumunda kredi sözleşmesine konu olan ve deprem tarihi itibari ile henüz ödenmemiş borçlarınızın tamamı 20.000TL ye kadar ödenir.

TEMİNAT DIŞI KALAN HALLER

Aşağıdaki hâllerden kaynaklanan durumlarda herhangi bir tazminat ödemesi yapılmaz.

a) Savaş (iç savaş dahil), istila, yabancı düşman hareketi, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun olmasın), ihtilal, isyan,  ayaklanma,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda  belirtilen terör eylemleri ve buna bağlı sabotajlara katılmak

b) Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer atıklardan veya bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonlar veya radyo-aktivite bulaşmaları ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri tedbirler

c) Müşterinin cinayet işlemesi veya bunlara teşebbüs etmesi.

d) Müşterinin kasıtlı olarak kendine bedeni zarar veren fiiline, alkol, uyuşturucu veya doktor tavsiyesi ya da denetiminde kullanılmayan ilaç kullanımına bağlı isteği dışında işsizlik, geçici iş göremezlik ve her türlü ölüm

e) Müşterinin mesleği olması durumunda, her türlü profesyonel spor faaliyetleri

f) Deprem hariç her türlü doğal afetler ile salgın hastalıklar ve pandemik hastalıklardan kaynaklanan işsizlik ve/veya geçici iş göremezlik ve ölüm.

g) İntihar ve intihara teşebbüs

h) Sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması

ı) Bir kaza neticesi olmayan kişinin kendi isteğiyle yaptırdığı cerrahi müdahalenin(ameliyatın) sonucu işsizlik ve/veya geçici iş göremezlik ve ölüm

j) Müşterinin 18 yaşından küçük ya da 65 yaşından büyük olması

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan isteği dışında işsizlik süresi için tazminat ödenmez. 

a) İş sözleşmesinin işveren tarafından ilgili mevzuata göre haklı nedenlerle feshedilmesi veya işverenle anlaşarak işten ayrılması, istifa etmesi, emekli olması

b) Grev veya lokavt dolayısıyla geçirilen işsizlik

Yukarıdakilere ek olarak aşağıdaki hâllerden herhangi birisi nedeniyle doğan geçici iş göremezlik süresi için aylık tazminat ödenmez.

a) Kredi sözleşmesinin yapılması esnasında tarafınızdan bilinen veya mevcut bulunan bir özürden, kronik veya yinelemeli bir hastalıktan kaynaklanan geçici iş göremezlik.

b) İsteğe bağlı cerrahi müdahaleler sonucunda gerçekleşen geçici iş göremezlik. 

c) Doğum ve hamileliğin normal sürecinden kaynaklanan geçici iş göremezlik. Hamileliği sonlandırmak amacıyla isteğe bağlı olarak yapılan müdahaleler ve bunların neticesinden kaynaklanan geçici iş göremezlik, analık yardımı alındığı dönemde, analık ile bağlantılı gerçekleşen geçici iş göremezlik.

d) Psikiyatrik hastalıklar veya akıl hastalığından kaynaklanan geçici iş göremezlik

Hasar Durumunda Talep Edilecek Evraklar

- İsteği Dışında İşsizlik Rizikosu için;

Son 3 yıllık SGK hizmet dökümü,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik  Bakanlığı asıl kaşeli isteği dışında işsizlik ödeneği ödeme kararı, PTT işsizlik dekontu

- Geçici İş Göremezlik Rizikosu için;

Doktor raporu,
Tam teşekkülü devlet hastanesinden alınmış, kaza veya hastalığın, geçici iş göremezliğine neden engel olduğunu gösteren rapor,

- Ölüm Rizikosu için;

Vefat eden kişinin nüfus kayıt örneği,                                
Ölüm Belgesi,

- Deprem Rizikosu için;

Resmi Kurumlar (Belediyeler vb kurumlar) tarafından hazırlanmış deprem hasar tespit raporu

Bu sigorta Müşteriye hediye olarak verilmektedir. Sigortayla sağlanan tüm teminatlar Mapfre Sigorta A.Ş. tarafından verilmektedir. Sigorta kapsamı ve tazminat talepleri vb. her türlü taleplerde sorumluluk Mapfre Sigorta A.Ş.’ne aittir. Sigorta kapsamında Evkur Alışveriş Merkezleri Tic.A.Ş. ve Evkur Finansman A.Ş. ‘den herhangi bir hak ve talepte bulunulamaz.